архив текстове

http://zankov.info/publications/index.html

————————————————————–

———————————————

2003

Изкуство и /или политическа коректност? проект
[bg] [engl]
Art and/or Political Correctness Project Proposal

————————-

2002

uninstall
[digital culture]
[bg]

15.03.2002

understanding the balkans [bg] [engl]
february.2002

aggression auto-aggression accident
[bg] [engl] [de

white, male,straight
[bg] [engl]

главата на медуза

ctrl-z updates


2001


2000


1991-1999

  F.A.Q. /или най-често задаваните въпроси/1997 Публикувани  на български в сп. “Летература” – Letter international, 21 1999

2.       Непреводимото мълчание
—–Original Message—–
From:             
ventsislav zankov
Sent:              
Thursday, March 11, 1999 10:31 AM
To:                  
‘syndicate@aec.at
Subject:         
The silence that invites no interpretation/to the russian radicals with love?!
Importance: 
High
The silence that invites no interpretation

3.    Уважаеми…………/попълва се /
Писмо, оказало се със статут на Манифест, преведено на руски, публикувано на Хърватски в ‘Album” (Saraevo)1999  бр.5 год. 2, 174 -175 стр.

4.        Текстове от проекти:
–        Десет години по-късно

–         Антропология на Ежедневието” – проекти от периода  1992-1995

Упътване за ползване на подлез”

1.”Колекционер
 на красота

2. Алиса в
Страната на
Чудесата

3. Новият ред АК 7.62.
 Make War Not Love

4. Нова Берлинска
 Стена.

5.мото:-
Украсявай стените
И една жена,
която просто
люпи семки……

5.     Презентации:

  • –  Защото 1997 текстът е подготвен за video positiv festival 97, Liverpool video positive LEAF, Liverpool UK  http://www.fact.co.uk/leaf/Bulgaria.htm
    Публикуван  на български в сп. “Летература” – Letter international,     21 1999
  • – Метаморфозите на Не-мястото 1996 текстът е представен íà Âòîðàòà ãîäèøíà êîíôåðåíöèÿ íà Ôàêóëòåòà ïî òåîðèÿ íà ïúðôîðìúíñà; Êðúãëà ìàñà íà òåìà “Ïúðôîðìàíñ, Èäåîëîãèÿ è áúäåùåòî íà Óòîïèÿòà”; 21-24 ìàðò, Northwestern University, ×èêàãî, ÑÀÙ. 
  • “Тяло, плът и виртуалности” представен на“Èçêóñòâåíèòå ðåàëíîñòè êàòî Àðòåôàêòè”, Ìåæäóíàðîäåí òåîðåòè÷åí ñèìïîçèóì, 3-7 Äåêåìâðè, Прага 1995

6.      Текстове от каталози:

selected works&events