Венцислав Занков: ТРЕНИРОВКИ

„Изходи:- упражнения 2024“

(English text below)

САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА
от 01.05 – до 31.05.2024 г.

работно време:
Четвъртък и петък 18:30-20:30
Събота 15:30-20:30

Място: HOSTGALLERY
Бул. „И. Е. Гешов“ 102 (вътр. вход), София
GPS  42.680454340245, 23.302033322995
TELEPHONE  +359 898 690 460
EMAIL contact@host.gallery
WEB https://host.gallery/

Откриване:              
01.05.2024 /сряда/
18.00-20.30часа

„Изходи: упражнения 2024“
Боян Манчев

            „Изходи: упражнения 2024“ на Венцислав Занков представя упражнения върху възможността за изход: изход не само от естетическите конвенции и тяхната социална матрица, но и изход от автоматизмите на опита, изход от силата на виртуозността. Изходите са отказ и утвърждаване. Изходите утвърждават решителния отказ на Венцислав Занков, основополагащ за творческата му практика: отказ от лесните конвенции, от гъвкавите успешни правила, от скритите нормативни регулации на съвременните художествени практики. “Изходи” обаче утвърждават и отказа от собствената сила на отрицаване и утвърждаване – в “Изходи” Занков се отказва от неукротимата пластична и идейна сила на своята работа като скулптор и художник; той се отказва и от визионерската утопия на социалния експеримент с новите медии, схаванати като посредник и ускорител за нов тип общност и общуване – утопичен експеримент, между чиито пионери е самият Венцислав Занков.

“Изходите” са изход и от хоризонта на социалната утопия на дигиталното; те са вход в сингуларното и откривателско, самотно измерение на приключението. В пространството, в което художествената материи и медии, идеите и интуициите не са вече неизменни съюзници, а непознати спътници в прекосяването на некартографирана пустиня. Изходите са вход към нови възможности за дигиталната материя и нейното художествено сплитане/скулптиране.

Така изложбата “Изходи: упражнения 2024” представлява и точка на пречупване на досегашните търсения на Венцислав Занков – те са пречупване, рефракция, огъване, но и реле-ускорител. Излизане навън, от другата страна на хоризонта на художествената материя – в дигиталната пустиня, или в непознатите, запленяващи и застрашителни гънки на новата материя?


Изложбата се реализира с финансовата подкрепа на „Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ“ и със съдействието на Петър Петров – компютърна обработка и 3D печат,  както и на Фондация за съвременно изкуство ВЕНЦИСЛАВ ЗАНКОВ.


Относно

Неочакван завой и изход от традиционните за Венцислав Занков през последните десетилетия дейности в областта на живописта и скулптурата, като опити за намеса в и/или като коментар на „социалното”, е найновата самостоятелна изложба на автора.

„Изходи:- упражнения 2024“ предлагат един път, по който един скулптор е използвал дигитални технологи в свободното си време и се състои от две части – изследователски и творчески етап, и реализация на търсенията, селектирани и показани като художествена изложба.

Експозицията се опира на възможностите на цифровизацията за нестандартно създаване на произведения на изкуството – двуизмерни и триизмерни, като съдържа две серии творби; един дигитален автопортрет от 100 образа и една компютърна визуализация – анимация във видео и фото-формат на структури на тема „Някъде в пустинята на Катар“.

Серията „Упражнения за лява ръка“ съдържа дигитална фотография без обектив – 22 движения времево отразени като статичен образ. 22 времеви записа, като абстрактна графика.

Серията „Упражнения за дясна ръка“ показва обемни 3D проекти за водопади и архитектурни/скулптурни обекти за публично или открито пространство, изразяващи се в 3D принт на 10 запечатани мимолетни жеста, създаващи хаос, който през дигиталните технологии се преобразува в пластичен конструкт и обект, способен в променен мащаб активно да присъства в градска среда или в пустиня.

В изложбата е включен и непоказван автопортрет, наречен„100 пъти“ (от 2013 г.), който представя единичен дигитален образ на Занков събран от 100 дни.
Наслагване на моменти в образ, който материализира като обобщава и събира изминато време (в случая 100 дни) в едно цяло, в което спецификата на момента се претопява в общата тенденция и състояние на обработения период време.
Показва се конкретния резултат, който може да се тълкува като автопортрет на сто дни лицето на Венцислав Занков или като портрет на 100 дни време.

Венцислав Занков „100 пъти“, 2024 – дигитален автопортрет, 100 дни, 100×80 cm


В изложбеното пространство зрителят може да се потопи във видео-тур (обиколка) на проектните структури, както и в 360 градусова видео-панорама с творбата Някъде в пустинята в Катар – компютърна анимация, видео и фото- визуализация на група от 10 монументални структури за проект за пустинята в Катар.

Изложбата на Венцислав Занков предполага и предпоставя интерес към използване на дигиталните технологии и тяхното експериментално, нестандартно, простичко, творческо и изследователско интерпретиране в областта на визуалните изкуства.

Като записи на времето Проектът касае взаимоотношението между физическото движение като човешки жест, създаващ и ритъм и хаос, и неговото материализиране в образ и в обект чрез дигиталните технологии във физическа и/или симулирана реалност.
И
зследва една от възможностите да се кондензира време като се запечата в единен пластичен образ, при който психологическото въздействие като краен резултат няма нищо общо с прихванатите отделни емоционални състояния. – споделя Занков.

Очакваме ви на 1-ви май от 18:00 ч. в присъствието на автора с откриване от Проф. Боян Манчев д.н., в HOSTGALLERY на адрес: бул. „И. Е. Гешов“ 102 (вътр. вход), София.

Изложбата „ТРЕНИРОВКИ“ на Венцислав Занков продължава до 30 май 2024 г.

За повече информация може да посетите сайта на галерията: www.host.gallery

илюстративен материал:

От серията „Упражнения за лява ръка“


От серията„Упражнения за дясна ръка“  


Стопкадър от видеотур „Някъде в пустинята на Катар”

Ventsislav Zankov
WORKOUTS “Exits:- exercises 2024”
SOLO EXHIBITION
HOSTGALLERY, Sofia, May 1–30, 2024.
Opening: May 1, 18:00–20:30, Prof. Boyan Manchev, PHD
in the author’s presence ✨

The latest solo exhibition by Ventsislav Zankov takes an unexpected turn and exit from his traditional activities in painting and sculpture over the past decades, as attempts for intervention in and/or as a comment on the “social”.

“Exits:- exercises 2024” offer a path along which a sculptor used digital technologies in his free time and consists of two parts – a research and creative stage, and the realization of the searches, selected and displayed as an art exhibition.

The exposition relies on the possibilities of digitization for unconventional creation of works of art – two-dimensional and three-dimensional, containing two series of works: “Exercises for the Left Hand” and “Exercises for the Right Hand”, along with an unrevealed digital self-portrait from (2013) of 100 images, as well as computer visualization – 360˚ animation in video and photo format of structures on the theme “Somewhere in the desert of Qatar”.

The series “Exercises for the Left Hand” contains digital photography without a lens – 22 temporally reflected movements as static images. 22 temporal records represented as abstract graphics.

The series “Exercises for the Right Hand” shows volume 3D projects for waterfalls and architectural/sculptural objects for public or open spaces, expressed in a 3D print of 10 sealed fleeting gestures, creating chaos, which through digital technologies is transformed into a plastic construct and object, able to be actively present in an urban environment or in a desert on a modified scale.

The exhibition also includes an unrevealed self-portrait called “100 Times” (from 2013), which presents a singular digital image of Zankov compiled over 100 days.
Accumulating moments in an image, which materializes by summarizing and collecting elapsed time (in this case 100 days) into a whole, in which the specifics of the moment melt into the general trend and state of the processed time period.
The specific result is displayed, which can be interpreted as a self-portrait of a hundred days, the face of Vencislav Zankov or as a portrait of 100 days of time.

In the exhibition space, the viewer can immerse himself in a video tour (walkthrough) of the project structures, as well as in a 360-degree video panorama with the work “Somewhere in the desert in Qatar” – computer animation, video and photo visualization of a group of 10 monumental structures for a desert project in Qatar.

Venislav Zankov’s exhibition implies and presupposes an interest in the use of digital technologies and their experimental, unconventional, simple, creative, and research interpretation in the field of visual arts.

“As recordings of time, the Project concerns the relationship between physical movement as a human gesture, creating both rhythm and chaos, and its materialization in an image and an object through digital technologies in physical and/or simulated reality.
It explores one of the possibilities of condensing time by sealing it into a single plastic image, where the psychological impact as the ultimate result has nothing to do with the captured individual emotional states,” – Zankov shares.

We look forward to seeing you on May 1st at 6:00 p.m. at HOSTGALLERY, located at 102 “I. E. Geshov” Blvd. (inner entrance), Sofia.

Ventsislav Zankov`s solo exhibition “WORKOUTS” continues until May 30, 2024.