архив текстове / archive texts


ПУБЛИКАЦИИ НА ВЕНЦИСЛАВ ЗАНКОВ
Списък с връзи към текстове от 2007 до днес2003

  • Изкуство и /или политическа коректност? проект [bg] [engl]
    Art and/or Political Correctness Project Proposal

2002


2001


2000


1991-1999

1.  F.A.Q. /или най-често задаваните въпроси/1997 Публикувани  на български в сп. “Летература” – Letter international, 21 1999

2.       Непреводимото мълчание публикуван в Manifesta 3, katalog стр.228, 2000

3.    Уважаеми…………/попълва се /
Писмо, оказало се със статут на Манифест, преведено на руски; публикувано на Хърватски в ‘Album” (Saraevo)1999  бр.5 год. 2, 174 -175 стр.
; както и в Manifesta 3, katalog стр. 228-229, 2000


4.        Текстове от проекти:

“TV”    проекти

“Стена”  проекти

5.Презентации:

  • –  Защото 1997 текстът е подготвен за video positiv festival 97, Liverpool video positive LEAF, Liverpool UK  http://www.fact.co.uk/leaf/Bulgaria.htm
    Публикуван  на български в сп. “Летература” – Letter international,     21 1999
  • – Метаморфозите на Не-мястото 1996 текстът е представен íà Âòîðàòà ãîäèøíà êîíôåðåíöèÿ íà Ôàêóëòåòà ïî òåîðèÿ íà ïúðôîðìúíñà; Êðúãëà ìàñà íà òåìà “Ïúðôîðìàíñ, Èäåîëîãèÿ è áúäåùåòî íà Óòîïèÿòà”; 21-24 ìàðò, Northwestern University, ×èêàãî, ÑÀÙ. 
  • “Тяло, плът и виртуалности” представен на“Èçêóñòâåíèòå ðåàëíîñòè êàòî Àðòåôàêòè”, Ìåæäóíàðîäåí òåîðåòè÷åí ñèìïîçèóì, 3-7 Äåêåìâðè, Прага 1995

 6.Текстове от каталози:

selected works&events

Verified by MonsterInsights